Regulamin sklepu Strefafiltrow.pl
(obowiązujący od 01.01.2023)

Regulamin obowiązujący przed 01.01.2023 jest dostępny tutaj:
https://strefafiltrow.pl/regulamin-zakupow-do-31122022.html

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Strefafiltrow.pl działający pod adresem internetowym www.strefafiltrow.pl, zwany dalej Sklepem, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową i prowadzony jest przez spółkę pod firmą: OFLO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Komornikach przy ul. Młyńskiej 20, 62-052 Komorniki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000589486, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 7811920583 oraz numerem statystycznym REGON 363251637, zwaną dalej: Sprzedawcą.
2. Sprzedawca udostępnia następujący adres poczty elektronicznej i numer telefonu, przeznaczone do kontaktu z nim: [email protected], nr telefonu 501 310 161 (koszt połączenia według taryfy operatora).
3. Dane teleadresowe, o jakich mowa w ustępach poprzedzających stanowią dane umożliwiające szybki i efektywny kontakt ze Sprzedawcą.
4. Adres pod jakim można składać reklamacje: ul. Młyńska 20, 62-052 Komorniki.
5. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.
6. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie https://strefafiltrow.pl.pl/regulamin-zakupow.html.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1. Sklep - sklep internetowy działający pod adresem https://strefafiltrow.pl, prowadzący sprzedaż produktów na odległość.
2. Sprzedawca, Właściciel – OFLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Młyńska 20, 62-052 Komorniki, NIP: 7811920583, REGON: 363251637, KRS: 0000589486.
3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument, Przedsiębiorca i Przedsiębiorca na prawach konsumenta.
4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
7. Użytkownik - każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
8. Konto Klienta - pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji
oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
9. Newsletter - usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail. Regulamin newslettera jest dostępny pod adresem https://strefafiltrow.pl/regulamin-newsletter.html
10. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
11. Regulamin - niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.
12. Rejestracja - dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.
13. Polityka prywatności - zbiór zasad dotyczących ochrony danych osobowych stosowany przez Sprzedawcę.
14. Towar, Produkt- produkt znajdujący się w asortymencie Sklepu Internetowego

III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
- urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
- dostęp do sieci Internet;
- adres poczty e-mail.
2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym, a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.
4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem https://strefafiltrow.pl/polityka-prywatnosci-plikow-cookies.html i stanowiącej integralną część Regulaminu.

IV. Rejestracja i Logowanie

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.
2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu Internetowego może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
3. Założenie „Konta Klienta” jest nieodpłatne.
4. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Warunki składania zamówień w tym trybie zawarte są w pkt. V Regulaminu.
5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
6. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
7. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Usługodawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
8. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia Klienta na stronie internetowej po zalogowaniu się do Konta Klienta lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]. Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadcza, że dobrowolnie przystąpił do korzystania z usług Sklepu Internetowego oraz potwierdza prawdziwość podanych danych.
9. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie Internetowym osobom trzecim.
10. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
- dostępu do statusu oraz historii zamówień;
- otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
- informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
- zamówienia Produktu;
- zmiany  swoich danych;
- zmiany swojego hasła;
- sprawdzenia swojego zamówienia;
- usunięcia swojego konta.
11. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie rejestracji.
12. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
13. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów
bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

V. Realizacja zamówień i metody płatności

1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu oferuje sprzedaż produktów w tym w szczególności materiałów eksploatacyjnych do drukarek (zwanych dalej także: „Towarami” lub „Produktami”) w sieci Internet.
2. Stroną umów zawieranych ze Sprzedawcą, w związku ze sprzedażą realizowaną w Sklepie, może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych (osoba małoletnia, która ukończyła lat 13 lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona) posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną (zwana dalej: „Klientem”).
3. Klient po dokonaniu wyboru konkretnego Towaru, powinien użyć przycisku „Kupuję”, aby przejść do złożenia Zamówienia.
4. Klient może również kontynuować zakupy dodając kolejne Towary do koszyka zakupowego lub przejść do kasy używając przycisku „Przejdź do kasy”.
5. Klient ma możliwość złożenia zamówienia logując się do swojego Konta Klienta albo rejestrując nowe Konto Klienta albo zrobić zakupy bez rejestracji Konta Klienta.
6. Następnie po przejściu do koszyka, Klient może zaktualizować ilość Towaru i/lub dodać kod rabatowy w sekcji „Kody rabatowe. Wpisz kod kuponu rabatowego, jeżeli jakiś posiadasz.”
7. Następnie używając przycisku „Kasa” Klient przechodzi dalej wybierając czy składa zamówienie jako osoba fizyczna czy jako przedsiębiorca.
8. Następnie Klient wypełnia Formularz zamówienia, w którym wskazuje: imię i nazwisko, nazwę firmy (opcjonalnie) adres, numer telefonu, adres e-mail.
9. Klient może także dodać inny adres dostawy.
10. Następnie przed sfinalizowaniem zamówienia, Klient jest obowiązany zaakceptować Regulamin.
11. Następnie Klient wybiera metody płatności i dostawy Towaru.
12. Celem sfinalizowania zamówienia i tym samym opłacenia go, Klient klika w przycisk „Zakończ zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
13. Sprzedawca przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.strefafiltrow.pl. zamówienia składane są w Sklepie poprzez użycie przycisku opisanego „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
14. Po złożeniu zamówienia, Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) zostaje powiadomiony o jego przyjęciu przez Sprzedawcę (chwila zawarcia umowy sprzedaży).
15. Powiadomienie o jakim mowa w ust. 14 obejmuje informacje o Produkcie objętym zamówieniem, w tym w szczególności jego głównych cechach, jego cenie, wraz z wszelkimi podatkami, opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, jeżeli są związane z realizacją zamówienia, a także o sposobie i terminie zapłaty za Produkt objęty zamówieniem. Sprzedawca potwierdza w ten sposób zawarcie umowy, przesyłając jednocześnie treść Regulaminu i czyniąc tym samym zadość obowiązkowi dostarczenia Klientowi będącemu Konsumentem informacji o jakich mowa ustawie o prawach konsumenta.
16. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom zapłatę za zamówienie na trzy sposoby:
a. za pobraniem - gotówką kurierowi lub w placówce pocztowej przy odbiorze Towaru,
b. przelewem, na podany w toku składania zamówienia rachunek bankowy Sprzedawcy,
c. kartą płatniczą lub przelewem za pośrednictwem systemu PayU (payu.pl to serwis zewnętrzny, dzięki któremu można płacić w sklepie strefafiltrow.pl kartą płatniczą lub tzw. przelewem szybkim - przelew szybki polega na tym, że podczas składania zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę swojego banku, loguje się i otrzymuje do zaakceptowania hasłem formularz przelewu; Klient nie musi podawać żadnych dodatkowych informacji; jednocześnie niezwłocznie po wykonaniu takiego przelewu Sprzedawca otrzymuje informację, że zamówienie jest opłacone i może wysyłać Towar. Całość transakcji obsługiwana jest przez PayU S.A., która gwarantuje jej bezpieczeństwo).
17. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia:
a. w przypadku płatności gotówką przy odbiorze (za pobraniem) - w chwili złożenia przez Klienta zamówienia,
b. w przypadku pozostałych sposobów płatności - w chwili autoryzacji transakcji płatniczej.
18. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia w Sklepie Internetowym faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Sprzedawca przesyła fakturę elektroniczną Klientowi na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia lub w Koncie Klienta w terminie do 7 dni od daty wydania Towaru. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę w formie papierowej, w trakcie składania Zamówienia zgłasza taką dyspozycję pracownikowi Sprzedawcy drogą mailową na adres e-mail: [email protected]. Klient w każdym czasie ma także prawo zwrócić się do Sprzedawcy o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres: OFLO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Komornikach przy ul. Młyńskiej 20, 62-052 Komorniki lub na adres e-mail: [email protected].
19. Jeśli złożone przez Klienta zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność określonego Towaru, Klient niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany i najpóźniej w terminie 30 dni od chwili zawarcia umowy (por. ust. 14 powyżej) otrzyma zwrot wpłaconej już sumy pieniężnej. Jeżeli takie będzie wyraźne życzenie Klienta, Sprzedawca wskaże Klientowi termin dostawy Towaru niedostępnego i jeżeli Klient wyraźnie zaakceptuje taki termin, zamówienie będzie uważane za ważne, a jedynie czas jego realizacji ulegnie zmianie stosownie do ustaleń Stron. Strony mogą także, na wyraźne życzenie Klienta, dokonać innych ustaleń niż opisane powyżej.
20. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności "Przedpłata na konto na podstawie faktury Pro-Forma", zamówienie złożone przez Klienta może zostać anulowane w przypadku niedokonania przez Klienta płatności całej wartości zamówienia w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Anulowanie zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji. W przypadku dokonania przez Klienta częściowej zapłaty za zamówienie, wpłacone przez niego środki są zwracane

VI. Ceny

1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

VII. Warunki dostawy Towaru

1. Każdy Towar prezentowany w Sklepie opatrzony jest informacją o tym, czy znajduje się w magazynie Sklepu, czy u dostawcy Sklepu. Jeżeli Towar znajduje się w magazynie Sklepu, wysyłka zamówionego Towaru następuje najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia, zgodnie z postanowieniami pkt V ust.17 Regulaminu. Jeżeli Towar znajduje się u dostawcy Sklepu, wysyłka zamówionego Towaru następuje nie później niż 3 dni robocze po dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia, zgodnie z postanowieniami pkt V ust.17 Regulaminu. Za dni robocze uznaje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, które nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy.
2. Dostawa Towaru realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., firmy kurierskiej InPost Sp. z o.o., DPD Polska sp. z o.o. albo RUCH S.A., przy czym Klient sam wybiera sposób dostawy po zapoznaniu się z kosztami, jakie wiążą się z dostawą określonego rodzaju. O kosztach dostawy Towaru Klient informowany jest przed złożeniem zamówienia i przed dokonaniem wyboru rodzaju dostawy.
3. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki z zamówionym Towarem uzależniony jest od sposobu dostawy (Poczta Polska: do 5 dni roboczych; firma kurierska: do 3 dni roboczych, do paczkomatu: do 3 dni roboczych).

VIII. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, każdy Klient, który nabył w Sklepie Towar jako Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru na zasadach i w sposób określony w Regulaminie odstąpienia od umowy dostępnym na stronie https://strefafiltrow.pl/formularz-odstapienia-od-umowy.
2. By skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy zapoznać się i postępować zgodnie z treścią informacji znajdujących się na stronie https://strefafiltrow.pl/formularz-odstapienia-od-umowy.
3. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

IX. Reklamacje

1. Niniejsze postanowienia Regulaminu dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługującym Konsumentom, stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towary wolne od wad fizycznych i prawnych. Wada fizyczna polega w szczególności na niezgodności Towaru z umową.
3. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
a. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
b. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
4. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
a. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towary tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
b. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towarów tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy,
c. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać,
d. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ustępie powyższym, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
6. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
8. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
9. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
10. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie.
11. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt. IX ust. 7,
b. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt. IX ust. 9-10
c. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową,
d. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy,
e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.
13. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
14. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.
15. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
16. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
17. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na Reklamację złożoną przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w pozostałych przypadkach w terminie 30 dni.
18. Sprzedawca prosi Klientów, aby reklamacja obejmowała możliwie dokładny opis wady, wskazanie, w jaki sposób Klient żąda załatwienia reklamacji oraz fakturę VAT lub paragon. Sprzedawca zapewnia, że w razie potrzeby zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.
19. Ewentualne dodatkowe zapytania lub prośby ze strony Sprzedawcy będą miały na celu wyłącznie dobro Klienta jak i najlepszy oraz najszybszy sposób załatwienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji i nie mają wpływu na termin udzielania odpowiedzi na złożoną reklamację.
20. Sprzedawca odpowiada względem Klienta na zasadach określonych powyżej:
a) w stosunku do Klientów będących konsumentami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumenta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany nie później niż w terminie 1 roku od dnia wykrycia wady,
b) w stosunku do Klientów niebędących konsumentami, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 6 miesięcy, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia wykrycia wady.

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń

1.  Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in. do:
a.  zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b.  zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
c.  bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
2.  Bardziej szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, znajdują się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
3.  Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XI. Prawa autorskie

Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

XII. Dane osobowe

Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się na stronie https://strefafiltrow.pl/polityka-prywatnosci.html udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

XIII. Opinie

1. W ramach Sklepu są prezentowane opinie Klientów o Produktach dostępnych w Sklepie.
2. Sprzedawca korzysta z zewnętrznych serwisów umożliwiających wystawienie opinii przez Klienta, takich jak:
a. Ceneo.pl
b. Google
3. Ponadto w ramach realizacji zakupów Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
4. Sprzedawca jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 000063492, NIP: 5252674781, REGON: 365338986.
5. Opinie zamieszczane są w serwisie Ceneo.pl i oznaczone jako tzw. zaufane opinie lub wiarygodne opinie i dodawane są przez Klientów, którzy dokonali zakupu Towaru w Sklepie za pośrednictwem Ceneo.pl.
6. Opinie są weryfikowane przez Ceneo.pl i pochodzą od Klientów, którzy dokonali zakupów w Sklepie strefafiltrow.pl.
7. Zasady prowadzenia polityki opinii i korzystania z Ceneo.pl, znajdują się pod adresem: https://info.ceneo.pl/regulamin.
8. Opinie w Google mogą być zamieszczane są przez każdego Klienta. Zasady prowadzenia polityki opinii i korzystania z funkcji opinii Google, znajdują się pod adresem: https://support.google.com/business/topic/4596755?hl=pl&ref_topic=4596652
9. Opinie na stronie Sklepu są udostępniane z wyżej wymienionych serwisów.
10. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w Sklepie opinie były rzetelne i pochodziły od osób, które są rzeczywistymi klientami Sklepu. Podejmuje w tym celu uzasadnione i proporcjonalne kroki zawarte w niniejszym Regulaminie, aby sprawdzić, czy opinie te pochodzą od Klientów.
11. Publikowane są wszystkie opinie, również te negatywne.
12. Sprzedawca nie korzysta z opinii kupionych, sponsorowanych, albo uzyskanych w sposób barterowy. Sprzedawca nie zleca także zamieszczania nieprawdziwych opinii.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Klient ma prawo wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych Sprzedawcy.
2. Klient składając zamówienie oświadcza, iż wszelkie informacje podane przez niego w zamówieniu są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.
3. W przypadku zamieszczenia przez Klienta w sklepie internetowym strefafiltrow.pl jakichkolwiek materiałów, Klient oświadcza, iż ich treść będzie zgodna z rzeczywistym stanem faktycznym oraz że przysługiwać Klientowi będą prawa autorskie do tych danych, jeżeli będą one stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) i Klient będzie mógł nimi dysponować i rozporządzać w zakresie określonym w Regulaminie, w szczególności będzie uprawniony do ich publikacji i wyraża na nią zgodę w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści (danych) o charakterze bezprawnym.
4. Sprzedawca może przeprowadzać, zmieniać i odwoływać akcje promocyjne, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów zamówienia.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem https://strefafiltrow.pl/regulamin-zakupow.html i obowiązuje przez czas nieoznaczony oraz znajduje zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 roku.
6. Wszelkie skargi i problemy można zgłaszać do Sprzedawcy na adres: [email protected].
7. Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Stronami na podstawie lub w związku z umową zawartą pomiędzy Stronami na podstawie Regulaminu, Strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku braku porozumienia, spory pomiędzy Stronami będzie rozstrzygał wyłącznie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu (to postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego).
8. Każdy użytkownik Internetu ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony internetowej https://strefafiltrow.pl/regulamin-zakupow.html i zapisać go na własnym nośniku.
9. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej integralną część Regulaminu.

Contact

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, możesz skorzystać z tego formularza i wysłać nam wiadomość.